مستندات API

این اسناد مربوط به نقاط پایانی API موجود است که بر اساس معماری REST ساخته شده‌اند. همه نقاط پایانی API یک پاسخ JSON با کدهای پاسخ HTTP استاندارد برمی‌گردانند و به Bearer Authentication از طریق کلید API نیاز دارند.

احراز هویت

همه نقاط پایانی API به یک کلید API نیاز دارند که توسط Bearer Authentication method ارسال شده است.

curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
کاربر
لینک‌ها
آمار لینک‌ها
دسته‌بندی‌ها
پیکسل‌ها
کدهای QR
داده‌ها
دامنه‌های اختصاصی
پرداخت‌ها
لاگ‌ها