داده‌ها

GET https://oovo.ir/api/data/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/data/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "biolink_block_id": 1,
      "link_id": 1,
      "project_id": 1,
      "type": "mail",
      "data": {
        "email": "email@example.com",
        "name": "John doe"
      },
      "datetime": "2021-09-17 20:56:23"
    },
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/data?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/data?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/data?&page=1"
  }
}
GET https://oovo.ir/api/data/{datum_id}
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/data/{datum_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
    "biolink_block_id": 1,
    "link_id": 1,
    "project_id": 1,
    "type": "mail",
    "data": {
      "email": "email@example.com",
      "name": "John doe"
    },
    "datetime": "2021-09-17 20:56:23"
  }
}
DELETE https://oovo.ir/api/data/{datum_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oovo.ir/api/data/{datum_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \