دامنه‌های اختصاصی

GET https://oovo.ir/api/domains/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/domains/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "scheme": "https://",
      "host": "example.com",
      "custom_index_url": "",
      "is_enabled": true,
      "last_datetime": null,
      "datetime": "2021-02-04 23:29:18"
    },
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/domains?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/domains?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/domains?&page=1"
  }
}
GET https://oovo.ir/api/domains/{domain_id}
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
    "scheme": "https://",
    "host": "example.com",
    "custom_index_url": "",
    "is_enabled": true,
    "last_datetime": null,
    "datetime": "2021-02-04 23:29:18"
  }
}
POST https://oovo.ir/api/domains
پارامترها جزئیات توضیح
host ضروری String -
custom_index_url اختیاری String -
custom_not_found_url اختیاری String -
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/domains' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=domain.com' \
--form 'custom_index_url=https://mywebsite.com/' \
--form 'custom_not_found_url=https://mywebsite.com/404-page'
{
  "data": {
    "id": 1
  }
}
POST https://oovo.ir/api/domains/{domain_id}
پارامترها جزئیات توضیح
host اختیاری String -
custom_index_url اختیاری String -
custom_not_found_url اختیاری String -
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=domain.com' \
{
 "data": {
  "id": 1
 }
}
DELETE https://oovo.ir/api/domains/{domain_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oovo.ir/api/domains/{domain_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \