پیکسل‌ها

GET https://oovo.ir/api/pixels/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/pixels/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "type": "facebook",
      "name": "Fb Ads",
      "pixel": "1234567",
      "last_datetime": "2021-09-28 15:17:52",
      "datetime": "2021-09-28 11:36:38"
    },
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/pixels?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/pixels?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/pixels?&page=1"
  }
}
GET https://oovo.ir/api/pixels/{pixel_id}
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
    "type": "facebook",
    "name": "Fb Ads",
    "pixel": "1234567",
    "last_datetime": "2021-09-28 15:17:52",
    "datetime": "2021-09-28 11:36:38"
  }
}
POST https://oovo.ir/api/pixels
پارامترها جزئیات توضیح
type ضروری String مقادیر مجاز عبارتند از: facebook , google_analytics , google_tag_manager , linkedin , pinterest , twitter , quora , tiktok.
name ضروری String -
pixel ضروری String -
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/pixels' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'type=facebook' \
--form 'name=Facebook' \
--form 'pixel=12345678' \
{
  "data": {
    "id": 1
  }
}
POST https://oovo.ir/api/pixels/{pixel_id}
پارامترها جزئیات توضیح
type اختیاری String مقادیر مجاز عبارتند از: facebook , google_analytics , google_tag_manager , linkedin , pinterest , twitter , quora , tiktok.
name اختیاری String -
pixel اختیاری String -
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Facebook New Name' \
{
 "data": {
  "id": 1
 }
}
DELETE https://oovo.ir/api/pixels/{pixel_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oovo.ir/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \