پروژه‌ها

GET https://oovo.ir/api/projects/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/projects/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Development",
      "color": "#0e23cc",
      "last_datetime": "2021-03-14 21:22:37",
      "datetime": "2021-02-04 17:51:07"
    },
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/projects?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/projects?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/projects?&page=1"
  }
}
GET https://oovo.ir/api/projects/{project_id}
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/projects/{project_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Development",
    "color": "#0e23cc",
    "last_datetime": "2021-03-14 21:22:37",
    "datetime": "2021-02-04 17:51:07"
  }
}
POST https://oovo.ir/api/projects
پارامترها جزئیات توضیح
name ضروری String -
color اختیاری String -
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/projects' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Production' \
--form 'color=#ffffff' \
{
  "data": {
    "id": 1
  }
}
POST https://oovo.ir/api/projects/{project_id}
پارامترها جزئیات توضیح
name اختیاری String -
color اختیاری String -
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/projects/{project_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Production' \
--form 'color=#000000' \
{
 "data": {
  "id": 1
 }
}
DELETE https://oovo.ir/api/projects/{project_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oovo.ir/api/projects/{project_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \