کدهای QR

GET https://oovo.ir/api/qr-codes/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/qr-codes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "type": "url",
      "name": "Example name",
      "qr_code": "https://oovo.ir/uploads/qr_code/example.svg",
      "qr_code_logo": null,
      "settings": {
        "foreground_type": "color",
        "foreground_color": "#000000",
        "background_color": "#ffffff",
        "custom_eyes_color": false,
        "qr_code_logo_size": 25,
        "size": 500,
        "margin": 0,
        "ecc": "L",
        "url": "https://example.com"
      },
      "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25",
      "datetime": "2021-10-29 16:32:25"
    },
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/qr-codes?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/qr-codes?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/qr-codes?&page=1"
  }
}
GET https://oovo.ir/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
    "type": "url",
    "name": "Example name",
    "qr_code": "https://oovo.ir/uploads/qr_code/example.svg",
    "qr_code_logo": null,
    "settings": {
      "foreground_type": "color",
      "foreground_color": "#000000",
      "background_color": "#ffffff",
      "custom_eyes_color": false,
      "qr_code_logo_size": 25,
      "size": 500,
      "margin": 0,
      "ecc": "L",
      "url": "https://example.com"
    },
    "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25",
    "datetime": "2021-10-29 16:32:25"
  }
}
POST https://oovo.ir/api/qr-codes
پارامترها جزئیات توضیح
project_id اختیاری Integer -
name ضروری String -
type ضروری String text , url , phone , sms , email , whatsapp , facetime , location , wifi , event , crypto , vcard , paypal
foreground_type اختیاری String color, gradient
foreground_color اختیاری String (foreground_type=color)
foreground_gradient_style اختیاری String vertical horizontal diagonal inverse_diagonal radial (foreground_type=gradient)
foreground_gradient_one اختیاری String (foreground_type=gradient)
foreground_gradient_two اختیاری String (foreground_type=gradient)
background_color اختیاری String
background_color_transparency اختیاری Integer
custom_eyes_color اختیاری Boolean
eyes_inner_color اختیاری String (custom_eyes_color=1)
eyes_outer_color اختیاری String (custom_eyes_color=1)
qr_code_logo اختیاری فایل -
qr_code_logo_size اختیاری Integer 5-35
size اختیاری Integer 50-2000
margin اختیاری Integer 0-25
ecc اختیاری String L, M, Q, H
text اختیاری String (type=text)
url اختیاری String (type=url)
phone اختیاری String (type=phone)
sms اختیاری String (type=sms)
email اختیاری String (type=email)
email_subject اختیاری String (type=email)
email_body اختیاری String (type=email)
whatsapp اختیاری String (type=whatsapp)
facetime اختیاری String (type=facetime)
location_latitude اختیاری Float (type=location)
location_longitude اختیاری Float (type=location)
wifi_ssid اختیاری String (type=wifi)
wifi_encryption اختیاری String nopass, WEP, WPA/WPA2 (type=wifi)
wifi_password اختیاری String (type=wifi)
wifi_is_hidden اختیاری Boolean (type=wifi)
event اختیاری String (type=event)
event_location اختیاری String (type=event)
event_url اختیاری String (type=event)
event_note اختیاری String (type=event)
event_timezone اختیاری String (type=event)
event_start_datetime اختیاری String (type=event)
event_end_datetime اختیاری String (type=event)
crypto_coin اختیاری String (type=crypto)
crypto_address اختیاری String (type=crypto)
crypto_amount اختیاری String (type=crypto)
vcard_first_name اختیاری String (type=vcard)
vcard_last_name اختیاری String (type=vcard)
vcard_phone اختیاری String (type=vcard)
vcard_email اختیاری String (type=vcard)
vcard_url اختیاری String (type=vcard)
vcard_job_title اختیاری String (type=vcard)
vcard_birthday اختیاری String (type=vcard)
vcard_street اختیاری String (type=vcard)
vcard_city اختیاری String (type=vcard)
vcard_zip اختیاری String (type=vcard)
vcard_region اختیاری String (type=vcard)
vcard_country اختیاری String (type=vcard)
vcard_note اختیاری String (type=vcard)
vcard_social_label[index] اختیاری String (type=vcard)
vcard_social_value[index] اختیاری String (type=vcard)
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/qr-codes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
  "data": {
    "id": 1
  }
}
POST https://oovo.ir/api/qr-codes/{qr_code_id}
پارامترها جزئیات توضیح
project_id اختیاری String -
name اختیاری String -
type اختیاری String text , url , phone , sms , email , whatsapp , facetime , location , wifi , event , crypto , vcard , paypal
foreground_type اختیاری String color, gradient
foreground_color اختیاری String (foreground_type=color)
foreground_gradient_style اختیاری String vertical horizontal diagonal inverse_diagonal radial (foreground_type=gradient)
foreground_gradient_one اختیاری String (foreground_type=gradient)
foreground_gradient_two اختیاری String (foreground_type=gradient)
background_color اختیاری String
background_color_transparency اختیاری Integer
custom_eyes_color اختیاری Boolean
eyes_inner_color اختیاری String (custom_eyes_color=1)
eyes_outer_color اختیاری String (custom_eyes_color=1)
qr_code_logo اختیاری فایل -
qr_code_logo_size اختیاری Integer 5-35
size اختیاری Integer 50-2000
margin اختیاری Integer 0-25
ecc اختیاری String L, M, Q, H
text اختیاری String (type=text)
url اختیاری String (type=url)
phone اختیاری String (type=phone)
sms اختیاری String (type=sms)
email اختیاری String (type=email)
email_subject اختیاری String (type=email)
email_body اختیاری String (type=email)
whatsapp اختیاری String (type=whatsapp)
facetime اختیاری String (type=facetime)
location_latitude اختیاری Float (type=location)
location_longitude اختیاری Float (type=location)
wifi_ssid اختیاری String (type=wifi)
wifi_encryption اختیاری String nopass, WEP, WPA/WPA2 (type=wifi)
wifi_password اختیاری String (type=wifi)
wifi_is_hidden اختیاری Boolean (type=wifi)
event اختیاری String (type=event)
event_location اختیاری String (type=event)
event_url اختیاری String (type=event)
event_note اختیاری String (type=event)
event_timezone اختیاری String (type=event)
event_start_datetime اختیاری String (type=event)
event_end_datetime اختیاری String (type=event)
crypto_coin اختیاری String (type=crypto)
crypto_address اختیاری String (type=crypto)
crypto_amount اختیاری String (type=crypto)
vcard_first_name اختیاری String (type=vcard)
vcard_last_name اختیاری String (type=vcard)
vcard_phone اختیاری String (type=vcard)
vcard_email اختیاری String (type=vcard)
vcard_url اختیاری String (type=vcard)
vcard_job_title اختیاری String (type=vcard)
vcard_birthday اختیاری String (type=vcard)
vcard_street اختیاری String (type=vcard)
vcard_city اختیاری String (type=vcard)
vcard_zip اختیاری String (type=vcard)
vcard_region اختیاری String (type=vcard)
vcard_country اختیاری String (type=vcard)
vcard_note اختیاری String (type=vcard)
vcard_social_label[index] اختیاری String (type=vcard)
vcard_social_value[index] اختیاری String (type=vcard)
curl --request POST \
--url 'https://oovo.ir/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
 "data": {
  "id": 1
 }
}
DELETE https://oovo.ir/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oovo.ir/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \