لاگ‌ها

GET https://oovo.ir/api/logs/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "type": "login.success",
      "ip": "127.0.0.1",
      "date": "2021-02-03 12:21:40"
    },
    {
      "type": "login.success",
      "ip": "127.0.0.1",
      "date": "2021-02-03 12:23:26"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/payments?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/payments?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/payments?&page=1"
  }
}