لاگ‌ها

GET https://oovo.ir/api/logs/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می‌خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می‌خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{ "data": [ { "type": "login.success", "ip": "127.0.0.1", "device_type": "mobile", "continent_code": "EU", "country_code": "IT", "city_name": "Rome", "datetime": "2021-02-03 12:21:40" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://oovo.ir/api/logs?&page=1", "last": "https://oovo.ir/api/logs?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://oovo.ir/api/logs?&page=1" } }