بایولینک اُوو OOVO

امکان جدید

تغییرات بایولینک اُوو OOVO
امکان جدید

تغییرات و بروزرسانی‌های اُوو

بروزرسانی‌های اُوو در مرداد 1401 اضافه شدن دامنه جدید linkinbio.ir برای استفاده در بایولینک‌ها. اضافه شدن دامنه جدید bizzcard.ir برای استفاده در کارت ویزیت دیجیتال