مبدل Base64

از Base64 برای رمزگذاری یا رمزگشایی هر ورودی رشته استفاده کنید.