برنامه ما را نصب کنید روی نماد در سمت راست بالای نوار آدرس کلیک کنید.

تبدیل سانتیگراد به فارنهایت

برای تبدیل فارنهایت به سلسیوس می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

°C = (°F - 32) / 1.8

جایی که °F دما بر حسب درجه فارنهایت و درجه سانتی گراد دما بر حسب درجه سانتیگراد است.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل فارنهایت به سانتیگراد

درجه فارنهایت را به راحتی به درجه سانتیگراد تبدیل کنید.