تبدیل رنگ

فرمت های پذیرفته شده: HEX، HEX آلفا، RGB، RGBA، HSV، HSL، HSLA.