تبدیل فارنهایت به سانتیگراد

برای تبدیل فارنهایت به سلسیوس می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

°C = (°F - 32) / 1.8

جایی که °F دما بر حسب درجه فارنهایت و درجه سانتی گراد دما بر حسب درجه سانتیگراد است.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل سانتیگراد به فارنهایت

به راحتی درجه سانتیگراد را به درجه فارنهایت تبدیل کنید.