مبدل موجودیت HTML

برای هر ورودی داده شده، موجودیت های HTML را رمزگذاری یا رمزگشایی کنید.

اشتراک‌گذاری