بهینه ساز تصویر

.gif, .png, .jpg, .jpeg, .webp مجاز است.
فشرده سازی و بهینه سازی تصاویر برای اندازه تصویر کوچکتر اما همچنان با کیفیت بالا.