تبدیل کلوین به سانتیگراد

کلوین و سلسیوس دو واحد مختلف برای اندازه گیری دما هستند. برای تبدیل کلوین به سلسیوس می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

درجه سانتی گراد = K - 273.15

جایی که K دما بر حسب کلوین و درجه سانتیگراد دما بر حسب سلسیوس است.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل سانتیگراد به کلوین

به راحتی درجه سانتیگراد را به درجه کلوین تبدیل کنید.