برنامه ما را نصب کنید روی نماد در سمت راست بالای نوار آدرس کلیک کنید.

تبدیل کلوین به فارنهایت

کلوین و فارنهایت دو واحد مختلف برای اندازه گیری دما هستند. برای تبدیل کلوین به فارنهایت می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

درجه فارنهایت = (K - 273.15) × 9/5 + 32

جایی که K دما بر حسب کلوین و °F دما بر حسب فارنهایت است.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

تبدیل فارنهایت به کلوین

درجه فارنهایت را به راحتی به درجه سانتیگراد تبدیل کنید.