تصادفی ساز فهرست

به راحتی یک لیست از متن داده شده را به یک لیست تصادفی تبدیل کنید.

اشتراک‌گذاری