مبدل اکتال

متن را به اکتال و برعکس برای هر ورودی رشته تبدیل کنید.