تولید اعداد تصادفی

یک عدد تصادفی بین یک محدوده مشخص ایجاد کنید.

اشتراک‌گذاری