تولید Slug

برای هر ورودی رشته یک URL Slug ایجاد کنید.

اشتراک‌گذاری