جداکننده متن

متن را با خطوط جدید، کاما، نقطه و ... جدا کنید.