رمزگذار URL

هر ورودی رشته را در قالب URL رمزگذاری کنید.

اشتراک‌گذاری

ابزارهای مشابه

رمزگشای URL

ورودی URL را رمزگشایی کنید تا به یک رشته معمولی بازگردید.