مبدل URL

هر ورودی رشته را در فرمت URL رمزگذاری یا رمزگشایی کنید.