ساخت لینک واتساپ

پیام‌های موجود در WhatsApp را نیز می‌توان قالب‌بندی کرد، بیشتر بیاموزید.