پرداخت‌ها

GET https://oovo.ir/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری Integer شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرد. پیش‌فرض 1 است.
results_per_page اختیاری Integer در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. پیش‌فرض 25 است.
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "plan_id": 1,
      "processor": "stripe",
      "type": "one_time",
      "frequency": "monthly",
      "email": "example@example.com",
      "name": null,
      "total_amount": "4.99",
      "currency": "USD",
      "status": true,
      "date": "2021-03-25 15:08:58"
    },
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://oovo.ir/api/payments?&page=1",
    "last": "https://oovo.ir/api/payments?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://oovo.ir/api/payments?&page=1"
  }
}
GET https://oovo.ir/api/payments/{payment_id}
curl --request GET \
--url 'https://oovo.ir/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
    "plan_id": 1,
    "processor": "stripe",
    "type": "one_time",
    "frequency": "monthly",
    "email": "example@example.com",
    "name": null,
    "total_amount": "4.99",
    "currency": "USD",
    "status": true,
    "date": "2021-03-25 15:08:58"
  }
}