لیست معکوس

لیستی از خطوط متن داده شده را برعکس کنید.

اشتراک‌گذاری