مبدل Ascii

تبدیل متن به ascii و برعکس برای هر ورودی رشته.