مبدل اعشاری

متن را به اعشار و برعکس برای هر ورودی رشته تبدیل کنید.