مبدل تصویر Base64

.gif, .png, .jpg, .jpeg, .svg مجاز است.
یک تصویر را با استفاده از Base64 رمزگذاری یا رمزگشایی کنید.